Haki Payi Fahri Alem Mustafa 1

Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir


Adem (Aleyhis-selam)? In Yaratılması

 

İblîs, Melâike'lere hoca idi. Yetmiş bin sene melaikelere hocalık yaptı. “Kalbinden kendi saadeti ezeliyeme, ebedi saadete kavuştum” dedi. Yani “Benim için artık burdan düşmek yok” dedi. Ben ezelde (en evvelde) saiddim, kurtulmuştum. Artık benim için burdan düşmek yok dedi. Bu söz Allah'u Teâlâ'nın ağırına geldi.

Ayette

 

(Su-re-i A'li İmrân, Âyet 54)
onların mekirlerine karşı Allah'u Teâlâ'da mekir yapar

 

dediği oldu. Allahu Teala iblisin mekrine karşı mekir yaptı. İblîsin kalbinden geçeni Allah'u Teâlâ çok iyi biliyordu. İblîs kendi kendine “Allah bana, benden başkasına boyun eğ, itaat et dese etmem” diye kibirlilik getirdi. Allah'u Teâlâ'da kibirli kullarını sevmez. O zaman Allah'u Teâlâ Adem (Aleyhis-selâm)'ı yaratmayı murad etti.

 

(Su-re-i A'li İmran, Ayet 59; Sure-i Secde, Ayet 7; Sure-i Rum, Ayet 20; Mir'at-ı Kainat, Cild 1
Cebrâil (Aleyhis-selâm)'e dünyanın her yerinden, her renkte toprak ve Kâbe'nin yerinden toprak aldırdı.
 

 

(Envâr'ül-Aşıkîn, s.36; Mir'ât-ı Kâinât, Cild 1, s.104)
İnsanların renklerinin sayısınca toprakların renkleri vardır.

 

Adem (Aleyhis-selâm)'ın vücudunu (kalıbını) insan suretinde düzdürdü, melâikelere gösterdi. Melâikeler:

 

(Sûre-i Bakara, Âyet 30)
“(Sen o vakti) hatırla ki Rabb'ın meleklere «Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım» dedi. Onlar «Biz sana hamd ve tesbih ve seni tasdik ederken, yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek birisini mi halife kılıyorsun?» dediler. Allah'u Teâlâ'da onlara: «Sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.”

 

(Mir'ât-ı Kâi-nât, Cild 1, s. 89-95).
Çünkü insanoğlundan daha evvel yeryüzüne Can Cin kavmi gelmişti

 

Onlar çok kan dökmüşlerdi, çok fitne yapıp Allah'u Teâlâ' ya asi gelen bir kavim idiler. Allah'u Teâlâ onları helâk etti. Meleklerde: Ya Rabbi! Can Cin kavmi gibi kan dökücü kimse mi yaratacaksın dediler. Can ve Cin kavmi ile insanoğlunun dünyada geçirecekleri süresinin yetmiş bin sene olacağını bunun, altmış bin senesi Can Cin kavmi ile geçmiş, yedi yahut dokuz bin, on bin senesi de Adem (Aleyhis-selâm)'den bu yana kıyamete kadar geçecek. Bunun, insanoğlunun on bin sene dünyada kalıp yetmiş bin sene tamam olunca kıyamet kopacağını söyleyenlerde var. Ama kesin bir delil yok. (Yine de doğrusunu Allah'u Teâlâ bilir.)

 

Melekler Allah'u Teâlâ'ya bu can cin kavminin hadisesine dayanarak:

- Sen fitne yapıcı bir kavim mi yaratacaksın? diye sormuşlardı, Allah'u Teâlâ:

- Siz bilmezsiniz, ben bilirim, dedi. Adem (Aleyhis-selâm)'ın vücudunu çamurdan yarattı, can yok. (Yarasada çamurdandır, insanoğlunun yaratılışı ile yarasanın yaratılışı çifttir.)

 

Kafirler İsa (Aleyhis-selâm)'a:

- Biz tarif edelim sen yap sonunda uçsun dediler. Yarasayı tarif ettiler yarasanın gözü az görür. Görmesi bu gözle değil, çok hızlı uçar, uçtuğu yerde gece yarısı en ufak ivez böceklerini havada yer. Memeleri köpek memesi gibidir burnu sığır burnu gibidir. Radarı yarasadan buldular tüyü yok. Kadınların ay hali gibi dişileri ay hali olur.

 

İmam-ı Azam'ın diğer bir rivayette de Muhiddin Arabi Hazretlerinin en son sözü.. İmam-ı Azam'a:

- Bize nasihat et dediler. İmam-ı Azam:

- «Meniyyün ricalün kemeniyyül vat vat»

Türkçesi: Yarasanın menisi bekar erkeğin menisi gibidir dedi. Ondan üçyüz sene sonra bir aşiret ağasının oğlu akrabaları ile başka bir aşiret ağasına misafir olmuşlardı.  Kızın yatağında leke gördüler. Bu aşiret ağasının oğlu  bu kızın yatağına geldi diye iki aşiret birbiri ile harp edecekti. O zamanın bilginleri doğrudan  kızın yatağında bekar menisi bulmuşlardı. Bir alim İmam-ı Azam Hazretlerinin bu yazısını okudu. Kızın yattığı yatak bir mağaradaydı boş bıraktılar. Yarasalar mağarada çiftleşirken yine kızın yatağına meni akıttılar.  Baktılar ki aynen bekar menisi.  O zamanın bilginlerinin bunu neden, nasıl çözdüklerini Bilal Babam uzun boylu anlatmıştı.