Nikah ve Cenaze

Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir


Ölüyü Kabre İndirmek

Kadın mezarını çarşaf ve emsali bir şeyle tesciye etmek müstehaptır. Ölü hünsa olsa dahi mezarının tesciye edilmesi iyi olur.

            Tesciye: Ölü kadın cesedi mezara indirildikte mezara inmiş olanlar tahta veya kerpiçleri yerlerine düzünceye kadar mezarın üzerini çarşaf ve emsali geniş bir şey mezarın  üzerine açıp mezarı örtmektir. Fakat tesciye yalnız kadınlar için müstehaptır. Erkekler için bid’at ve mekruhdur. Ancak yağmur veya kardan kabre inmiş olanları korumak gibi bir zaruret olursa, erkek mezarını da tesciye  etmek bid’at ve mekruh olmaz.

İmam-ı Ali (Radiyallahu anhü) hazretleri bir yerde erkek mezarını tesciye edenleri görmüş “bu hal kadınların mezarına mahsusdur” diyerek men etmiştir. (Dür. Ve İbn-i Saad Sayfa 833; Merak’ul-Felah ve Tahtavî Sayfa 335)

            Ölü kabre indirildiğinde kabrin içerisi lahd olsun veya şak olsun her ikisinde de ölü sağ omuzu üzerine yatırılıp sağ kulağı yere getirilerek yüzü kıbleye karşı olacaktır. Çünkü ölüyü kabirde sağ omuzu üzerine yatırıp yüzünü kıbleye karşı getirmek vacip veyahut vacip derecesinde müekked sünnettir.

            4)  Zamanı saadette Abdul-Muttalip

Oğullarından bir zat vefat etmiş, Resul-u Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) imam-ı  Ali (Radiyallahu anhü) hazretlerine hitaben :

             Ya Ali! Ölü kabre indirildiğinde sağ omuzu üzerine yatırıp yüzünü kıbleye getir ve hepiniz beraber:  

“Bismillâhi ve billâhi alâ milleti Rasulillah“ deyiniz. Ölüyü yüzü koyun veya arkası üzeri yatırmayınbuyurmuştur.

           

            5) Ebû Davud ve Nese-î’nin rivayet etmiş oldukları bir hadisle de :

            Beytullahil-Haram, sağ iken de ölü iken de kıblenizdir. Buyurmuştur. (Cevhere 132; H. K. Sayfa598; Merak’ul-Felah ve Tahtavî Sayfa 334;  İbn-i Saad Sayfa 837)

 

Ölü kabirde sağ omuz üzerine yatırıldığında, yıkılmaması için ölünün arkası ve yanları toprak veya emsali bir şeyle beslenir.

            Kabirde ölünün altına minder veya hasır gibi şeyler sermek veya başının altına yastık, kerpiç, tuğla, taş ve emsali şeyleri koymak, kabirde gülsuyu ve benzeri kokular cenazenin üzerine dökmek tahrimen mekruhtur. Çünkü bunların hiçbiri selef-i salihinde görülmemiş ve işitilmemiştir. Bizler dinde ve dini işlerde seleften gördüğümüze tabi oluruz, kendimiz yeniden bir şey ihdas etmeyiz. Dinde yenilik ihdas etmek bid’attır. (Tahtavi sayfa 333; İbn-i Saad sayfa 836) .

            Ölü kabirde lahdine konulup arkası beslendikten sonra kefenin  başucu ve ayakları bağlamışlarsa bu bağlar çözülürler. Çünkü Ashabı Kiramdan Semure (Radiyal -

lahu anhü) ölen oğlunun kefenini açılmak tehlikesinden bağlamıştı, kabre indirildikten sonra bağların çözülmesini Resul-ü Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) emir buyurdu. Zira bunlar, yolda açılmak korkusuyla bağlanır, kabre indirilip lahdine konulduktan sonra açılmak korkusu kalmaz.

           

Kabirde kefenin bağlarını açan kimse :

            Allahümme lâ tahrimnâ ecrehu velâ teftinnâ  ba’dehu

            Duasını okur. Ondan sonra tahta veya kerpiçler dizilerek ölünün arkası lahde kadar örülüp tamamen örtüldükten sonra üzerine toprak dökülür.

Kitapta Ara

Kitap İndeksi